WAŻNE INFO:

Obiecuję, jak najszybciej odpowiedzieć na wasze wszystkie komentarze i skomentować blogi, które czytam :D.

KOMENTUJCIE, bo to bardzo motywuje XD.

poniedziałek, 27 lutego 2017

Umowa

UMOWA

Zawarta w dniu 29 listopada 2016r.
pomiędzy:
Sho...
zamieszkałym...
zwanym dalej Panem
a
Natanielem...
zamieszkałym...
zwanym dalej uległym


§ 1
Postanowienia wstępne

1. Obie strony zgodnie oświadczają, że są w pełni władz umysłowych oraz podpisują niniejszą umowę świadomie i dobrowolnie.
2. Obie strony zgodnie oświadczają, że wszystko, co się wydarzy na mocy niniejszej umowy, zostanie dokonane za przyzwoleniem drugiej strony, będzie miało charakter poufny i będzie podlegać uzgodnionym granicom oraz procedurom bezpieczeństwa, wyszczególnionym w niniejszej umowie. Wszelkie dodatkowe granice i procedury bezpieczeństwa, które nie zostały ujęte w niniejszej umowie, wymagają formy pisemnej.
3. Obie strony zapewniają, że nie są nosicielami żadnych przenoszonych drogą płciową, poważnych, zakaźnych czy zagrażających życiu chorób, w szczególności HIV, opryszczki i zapalenia wątroby. Jeśli, w okresie obowiązywania niniejszej umowy, u jednej ze stron zostaną zdiagnozowane w/w choroby, strona ta zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie drugą stronę, zanim dojdzie do kontaktu fizycznego między stronami. Umowa ulegnie natychmiastowemu rozwiązaniu, w przypadku zdiagnozowania w/w chorób u uległego. W takim przypadku uległy poniesie kary umowne wyszczególnione w 
§ 13 niniejszej umowy.

§ 2
Przedmiot umowy

Uległy w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do wykonywania następujących czynności:
1. Prowadzenie gospodarstwa domowego w miejscu zamieszkania Pana.
2. Zaspokajanie wszelkich potrzeb emocjonalnych i seksualnych Pana.
3. Natychmiastowego wykonywania wszelkich poleceń Pana.

§ 3
Termin 

Strony ustalają następujące terminy obowiązywania niniejszej umowy:
1. Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy.
2. Termin zakończenia: brak.


§ 4
Wynagrodzenie

Pan zobowiązany jest do:
1. Sfinansowania pełnych kosztów leczenia matki uległego.
2. Wypłaty miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 1.000,00 Euro na rzecz uległego przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.


§ 5 
Obowiązki Pana
 
W trakcie obowiązywania niniejszej umowy, Pan zobowiązany jest do:
1. Zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa uległego. Pan nie będzie wymagał, podejmował prób, ani nie wyrazi zgody na podjęcie działań, które mogą prowadzić do poważnych obrażeń lub zagrożenia życia uległego.
2. Zapewnienia uległemu stosownego szkolenia, dyscyplinowania i udzielania rad dotyczących tego, w jaki sposób ten ma się zachowywać i służyć Panu.
3. Pilnowania w czasie szkolenia i dyscyplinowania, aby na ciele uległego nie pozostały żadne trwałe ślady i aby nie doszło do obrażeń wymagających pomocy lekarskiej.
4. Pilnowania w czasie szkolenia i dyscyplinowania, aby wykorzystywane przez niego przedmioty były higieniczne i bezpieczne. Nie wolno mu ich używać tak, aby wyrządziły poważną krzywdę uległemu.
5. Zaopiekowania się uległym w przypadku choroby niewymienionej w 
§ 1 pkt. 3 lub uszkodzenia ciała uległego, a w razie potrzeby wezwania pomocy medycznej.
6. Dbania o własne zdrowie i korzystanie z pomocy medycznej w niezbędnych przypadkach.
7. Przestrzegania granic, które zostały określone w niniejszej umowie.
8. Zapewnienia uległemu mieszkania i pokrycia pełnych kosztów jego utrzymania w okresie obowiązywania niniejszej umowy.


§ 6
Prawa Pana

W trakcie obowiązywania niniejszej umowy, Pan ma prawo do:
1. Uznawania uległego za swoją własność, którą ma prawo posiadać, dyscyplinować i kontrolować.
2. Wykorzystywania ciała uległego w dowolnej chwili i w sposób, jaki uzna za stosowny, seksualny lub jakikolwiek inny.
3. Dyscyplinowania uległego przy pomocy kar psychicznych i cielesnych, w sposób jaki uzna za stosowny.
4. Karania uległego w celach dyscyplinarnych, dla własnej przyjemności lub z innego powodu, którego nie ma obowiązku przedstawiać.
5. Dowolnego rozporządzania uległym tzn. może go dowolnie udostępnić osobom trzecim, bez względu na to w jaki sposób będą chciały go wykorzystać.
6. Żądania w dowolnym czasie od uległego, stawienia się w wyznaczonym miejscu i czasie.
7. Kierowania życiem uległego w sposób, jaki uzna za stosowny.
8. Decydowania o sposobie ubierania się uległego.
9. Decydowania o miejscu zamieszkania uległego oraz warunkach w jakich będzie mieszkał.
10. Egzekwowania bezwzględnego posłuszeństwa uległego poprzez:
10.1. Stosowanie kar fizycznych oraz tortur.
10.2. Stosowanie kar psychicznych oraz poniżania uległego.
10.3. Zlecenie wykonanie kar na uległym osobie trzeciej.
10.4. Oddanie uległego osobie trzeciej, która w ustalonym przez niego terminie i zakresie może z niego korzystać w celach seksualnych i innych.


§ 7
Obowiązki uległego 

Obowiązki uległego wobec Pana w niniejszych aspektach:
1. Własność:
1.1. Uległy uznaje Pana za swojego właściciela, który może obchodzić się z nim w sposób, jaki uzna za stosowny. Dotyczy to wszystkich sfer życia: psychicznej i fizycznej. Uległy zrzeka się własnych pragnień, planów i samodecydowania. Pan podejmuje wszelkie decyzje dotyczące życia uległego, do których uległy bezwzględnie się dostosuje.
1.2. Uległy zobowiązany jest do zadowalania Pana najlepiej, jak tylko potrafi.
1.3 Uległy zobowiązany jest do dbania o przyjemność, wygodę i satysfakcję Pana.
1.4. Uległy zobowiązany jest zwracać się do Pana z należytym szacunkiem.
1.5. Uległy ma obowiązek podporządkować się całkowicie Panu, który ma prawo kontrolować go we wszystkich aspektach życia.
1.6. Pan określa granice wolności uległego, który zobowiązany jest bezwzględnie podporządkować się do nich.
2. Posłuszeństwo:
2.1. Uległy będzie wypełniać wszystkie wydawane przez Pana polecenia bezzwłocznie i bez zastrzeżeń.
2.2. Uległy wyraża zgodę na wszystkie czynności seksualne, które Pan uzna za stosowne i przyjemne z wyjątkiem praktyk, określonych jako niedopuszczalne. Uległy nie będzie zadawać zbędnych pytań oraz podda się woli Pana bez wahania.
2.3. Uległy zobowiązany jest służyć Panu, w sposób jaki uzna on za stosowny.
2.4. Uległy bez wahania, pytań czy skarg przyjmie wszelkie kary i sposoby dyscyplinowania zarówno w sferze psychicznej jak i fizycznej, które Pan uzna za stosowne.
2.5. Uległy bez wahania, pytań czy skarg będzie przyjmował wszystkie decyzje podjętych przez Pana.
3. Zdrowie:
3.1. Uległy zobowiązany jest do informowania Pana o wszelkich problemach zdrowotnych i chorobach.
3.2. Dbania o własny stan zdrowia i dobrowolnego poddania się wszelkim badaniom zleconym przez Pana.
3.3. Uległy nie będzie nadużywać alkoholu, palić, zażywać narkotyków ani narażać się na niepotrzebne niebezpieczeństwo
4. Mieszkanie:
4.1 Uległy zamieszka w miejscu i warunkach wskazanych przez Pana. W przypadku zamieszkania w mieszkaniu Pana, uległy może dowolnie z niego korzystać, z wyjątkiem osobistych rzeczy Pana. Uległy ma bezwzględny zakaz wchodzenia do sypialni Pana, chyba że uzyska na to stosowne zezwolenie.
5. Ubiór:
5.1 Uległy nosić będzie stroje zaakceptowane przez Pana. Pan ustali w tym celu specjalny budżet, z którego uległy będzie korzystać. Doraźnie Pan będzie towarzyszył uległemu podczas robienia zakupów.
6. Higiena osobista:
6.1. Uległy przez cały czas obowiązywania niniejszej umowy ma pozostać czysty i wydepilowany na całym ciele.
7. Dostępność:
7.1. Uległy zobowiązany jest być dostępnym w miejscu i czasie wskazanym przez Pana. Pan decyduje o czasie, jaki jest niezbędny uległemu na dotarcie do wskazanego miejsca. Pan zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty poniesione przez uległego, związane z dotarciem w wyznaczone miejsce.
8. Zachowanie:
8.1 Uległy nie będzie nawiązywać relacji seksualnych z nikim innym poza Panem. Będzie je nawiązywać wyłącznie na wyraźne polecenie i w granicach wyznaczonych przez Pana. Uległy będzie prowadzić się skromnie, w sposób godny szacunku. Jego obowiązkiem jest zrozumienie, że jego zachowanie w bezpośredni sposób odbija się na Panu. Uległy zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za wszelkie występki, wykroczenia i niewłaściwe zachowanie, których się dopuści nie przebywając w towarzystwie Pana.
8.2. Uległemu nie wolno brać udziału w czynnościach lub działaniach natury seksualnej, które jedna ze stron uzna za niebezpieczne.
8.3. Uległemu nie wolni dotykać się i zaspokajać seksualnie bez wyraźnej zgody Pana.

9. Sesja:
9.1. Uległy zobowiązany jest do bezwzględnego i całkowitego posłuszeństwa. Rozkazy i polecenia mają być wykonywane natychmiastowo i z pełnym zaangażowaniem. Nie podlegają one dyskusji lub odmowie wykonania.
9.2. W czasie sesji Pan ma absolutna swobodę w doborze środków, przebiegu sesji i jej długości. Jedynym sposobem na przerwanie sesji jest użycie hasła bezpieczeństwa określonego w niniejszej umowie.
9.3. W trakcie sesji uległy zobowiązany jest zwracać się do Pana używając wyłącznie określeń „Proszę Pana”, „Panie Sho” lub innych zleconych mu przez niego.
 

§ 8
Prawa uległego

W trakcie obowiązywania niniejszej umowy, uległy ma prawo do: 
1. Użycia haseł bezpieczeństwa określonych w niniejszej umowie.
2. Opieki socjalnej i zabezpieczenia finansowego określonego w niniejszej umowie.

§ 9
Zasady bezpieczeństwa: 

1. Pan i uległy mają świadomość, że Pan może zażądać od uległego czegoś, czego uległy nie będzie w stanie wykonać bez poniesienia fizycznej, umysłowej, emocjonalnej, duchowej czy innej szkody. W takich okolicznościach uległy może wykorzystać hasła bezpieczeństwa. Użyć ich może tylko i wyłącznie w ostateczności. Pan zobowiązany jest je uszanować i zastosować się do ich znaczenia. Wprowadza się następujące hasła:
1.1. Słowo „czerwony” lub inne uzgodnione przez strony umowy, które oznacza konieczność natychmiastowego przerwania aktualnych czynności. Obie strony zobowiązane są do wyjaśnienia, czemu słowo zostało użyte.
1.2. Słowo „żółty” lub inne uzgodnione przez strony umowy, które oznacza konieczność zmiany kierunku aktualnej praktyki, gdyż zbliża się ona do sytuacji, w której uległy zmuszony będzie użyć słowo określone w punkcie 1.1. Słowo to nie obowiązuje podczas wymierzania kar.
1.3. Słowo „zielony” lub inne uzgodnione przez strony umowy, które mówi o tym, żeby Pan robił to, co robi mocniej, bądź też zmienił czynność na dostarczającą mocniejszych wrażeń.
2. Pan zobowiązuje się nie wydawać poleceń i nie stosować praktyk:
- Wymuszających łamanie prawa.
- Zagrażających zdrowiu i życiu uległego, Pana lub osób trzecich.
- Pozostawiających trwałe ślady.
- Mogących prowadzić do powszechnego zgorszenia.
- Zawstydzających bądź ośmieszających uległego w oczach jego rodziny i znajomych.
3. Jeśli Pan wydał polecenie / rozpoczął praktykę, nie wiedząc iż łamie pkt. 2, lub jeżeli polecenie / praktyka przestało być zgodne z pkt. 2 podczas realizacji, strona która dostrzegła błąd zobowiązana jest powiadomić o tym stronę drugą, zaś praktykę bądź wykonywanie polecenia należy przerwać niezwłocznie. Sytuację taką, wynikłą z niewiedzy bądź pomyłki, uznaje się za nieumyślną. 
§ 10 
Praktyki dopuszczalne


1. Czynności dopuszczalne:
- Abrasion
- Age Play 
- Anal Intercourse
- Anal Sex
- Animal Roles
- Animal Training
- Anal Fisting
- Angry Dragon
- Anilingus
- Asshole Bandit
- Ass to mounth
- Ass to other mounth
- Autoerotic
- Ball Busting
- Ball Stretching
- Ball Torture
- Bastinado
- Bathroom use control
- Beating
- Blindfolds
- Bindings
- BJ
- Blend Modality
- Blood Sports
- Blowjob
- Blowbang
- Body Shaving
- Bondage
- Breath Control
- Breath Play
- Bukakke
- Cage
- Caning
- Cat
- CBT
- Cock Sucking
- Cock Torture
- Cock Whipping
- Cock Worship
- Control
- Corporal
- Corporal Punishment
- Creampie
- Cropping
- Cross Dreasing
- Crucifixion
- Cum Swapping
- Cupping
- DAP
- Deepthroat
- Depiliation
- Discipline
- Dog Training
- Dogging
- Domination
- DP
- Douching
- Edge Plays
- Edging
- Electrical Play
- Electrolysis
- Electrotorture
- Elektroejakulacja
- EMS Unit
- Enema Play
- Enforced Chastity
- Examinations
- Exercise
- Eye contact restrictions
- Face Fucking
- Face Slapping
- Facesitting
- Facial 
- Forfaiting
- Fantasy Rape
- Fear
- Felching
- Fellatio
- Fisting
- Flagellation
- Flogging
- Following Orders
- Forced
- Frot
- GAG Factor
- Gang Bang 
- Gang Rape
- Genitorture
- Given away to another Dom
- Go Down One
- Gokkun
- Golden Showers
- Hair pulling
- Hand jobs
- Harems
- Harnessing
- Having food chosen for
- Having clothing chosen for
- Head
- Hedrakingus
- Humiliation
- Hypophilia
- Immobilization
- Impalement
- Including other
- Including other sub
- Including others mixed
- Infibulation
- Interrogations
- Intricate (Japanese) rope bondage
- Kidnapping
- Kink
- Kinbaku
- Kneeling
- Knife Play
- Lacing
- Latex Play
- Leather Clothing
- Leather Sex
- Lectures for misbehavior
- Lingerie
- Maid 
- Massage
- Medical Scene
- Modeling for erotic photos
- Mummification
- Natelizm
- Neddle Play
- Nipple Play / Torture
- Oral Sex
- Orgasm Control
- Orgasm Denial
- Orgy
- OTK
- Outdoor Scene
- Outdoor Sex
- Over the Knee
- Paddling
- Pain Games
- Petting
- Piercing
- Piss Play
- Play Piercing
- Prison Scenes
- Puppy Play
- Restriction
- Restrictive rules / behavior
- Rimming
- Role Playing
- Rope body harness
- Rough Sex
- Scat
- Scratching
- Sensory Deprivation
- Serving
- Serving other doms
- Sexual deprivation
- Shaving
- Shibari
- Sounding
- Spanking
- Spitting
- Standing in corner
- Strap-on
- Strangling
- Strapping
- Sumata
- Submission
- Surface Percing
- Suspension
- Swallowing Semen
- Swallowing Urine
- Swingers
- Teasing
- Temporary Piercing
- Tens Unit
- Thermolysis 
- Tickling
- Torture
- Urethral Play
- Vacuum Pumping
- Verbal humiliation
- Voyeurism
- Water Sports
- Waxing
- Wax Play
- Whipping
- Wired
- WS
pozostałe, które nie naruszają postanowień § 11 niniejszej umowy.

2. Akcesoria i urządzenia dopuszczalne:
- Afrodyzjak
- Alligator Clamp
- Anal Beads
- Anal Dildo
- Anal Plugs
- Aneros
- Ankle Cuffs
- Ankle Restraint
- Ball Gag
- Ball Toys
- Ball Weights
- Belt
- Bullwhip
- Butterfly Board
- Buttplug
- Buttplug Harness
- Candle
- Cat o nine tail
- Catheter
- Chastity Belt
- Chains
- Clamps
- Clingfilm
- Clip
- Clothespins
- Clover Nipple Clamps
- Cock Cage
- Cock Rings / Straps
- Collar and Leash
- Collars
- Corset
- Crop
- Cross
- Cuffs
- Dildo
- Duct Tape
- Douche
- Enema
- Extrema Restraints
- Flail
- Flogger
- Foley Catheter
- Gaffer's Tape
- Gags
- Gas Masks
- Handcuffs
- Harness
- Horse
- Hypophilia
- Lash
- Legcuffs
- Leg Irons
- Lunge Whip
- Manacles & Irons 
- Martinet
- Mouth Bits
- Mousetraps
- Nexus
- Nipple Clamps
- Nipple Weights
- Paddle
- Palcat
- Parachute Ball Stretcher
- Poppers
- Press Style Nipple Clamps
- PVC Clothing
- Rack
- Riding Crop
- Ring Gag
- Rope
- Rubber / latex clothing
- Saint Andrew's Cross
- Shackles
- Signalwhip
- Slapper
- Slutty clothing
- Snakewhip
- Sound
- Spanking Bench
- Speculum
- Spencer Paddle
- Spreader Bar
- Stocks
- Straitjacket
- Strapple
- Thong Whip
- Thumbcuffs
- Ticklers
- Tweezer Nipple Clamps
- Urethral Sound
- Violet Wand
- Wattenburg Wheel
- Web
- Weights
- Whip
- Whipping Post
- Wibrator
- pozostałe, które nie naruszają postanowień § 11 niniejszej umowy. 

§ 11
Praktyki niedopuszczalne

Strony określają następujące praktyki jako niedopuszczalne:
1. Całowanie Pana, chyba że uległy otrzyma na to stosowne pozwolenie.
2. Takie, które pozostawiają na skórze trwałe ślady.
3. Z udziałem dzieci lub zwierząt.
4. Polegające na odgrywaniu roli ojca i syna.

§ 12
Kary i nagrody

1. Ocena, czy uległy zasługuje na karę lub nagrodę należy wyłącznie do Pana.
2. Największą nagrodą dla uległego jest prawo bycia ze swoim Panem i satysfakcja z jego zadowolenia.
3. Kary od tortur dla zabawy oraz nagrody od pieszczot będą odróżnione wyraźną deklaracją.
4. Uległy zawsze zostanie poinformowany o przyczynie kary bądź źródle nagrody.
5. Nagrody będą ustalane z uległym.
6. Gdy Pan uzna, że wie, co sprawi uległemu przyjemność, może sam wybrać nagrodę.
7. Rodzaj kary ustala Pan i informuje o niej przed rozpoczęciem wykonania.
8. Wymierzenie kary całkowicie wymazuje winę.
7. Jeśli kary nie dało się wymierzyć do końca z powodu bądź winy uległego, Pan wykona ją ponownie, zmieni jej rodzaj lub ją anuluje.


§ 13

Kary umowne


Uległego obciążają następujące kary umowne, w przypadku rozwiązania niniejszej umowy z jego winy (§ 14 pkt. 2 i 3):
1. Zwrot kosztów leczenia jego matki, poniesionych przez Pana w okresie obowiązywania umowy.
2. Zwrot wynagrodzenia otrzymanego w okresie obowiązywania umowy.
 

§ 14
Rozwiązanie umowy


Niniejsza umowa zostanie rozwiązania w następujących przypadkach:
1. Pan zechce rozwiązać umowę bez podania przyczyny - strony nie zostaną obciążone karami umownymi.
2. Uległy rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy.
3. Zostaną zdiagnozowanie u uległego choroby przenoszone drogą płciową, poważne, zakaźne czy zagrażające życiu, w szczególności HIV, opryszczka i zapalenie wątroby.

§ 15
Postanowienia końcowe:

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, mają zastosowania aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 


§ 16
Oświadczenia stron

1. My, niżej podpisani, przeczytaliśmy i w pełni rozumiemy warunki niniejszej umowy. 
2. My, niżej podpisanie, z własnej i nieprzymuszonej woli akceptujemy warunki niniejszej umowy, co poświadczamy własnoręcznymi podpisami.

Podpisy:

10 komentarzy:

 1. Podziwiam za ten tekst, widać, że nieźle się napracowałaś. W sumie przeczytałam tylko te najważniejsze części (zachwyciło mnie to nieodkrywanie ról ojca i syna, wiadomo, no i prawa uległego AŻ 2!) :D

  Ale tak szczerze, to... no, to jest umowa :D Chyba mam jak Nat, dużo tego, nudne, i jak tu czytać? :D

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Umowa, to umowa... Sho podszedł do tego bardzo skrupulatnie ;D. jak to on :D.

   Trochę zajęło, żeby ją napisać :D.

   Uległy musi mieć jakieś prawa, wszak nie jest niewolnikiem. Chociaż czytając (a wcześniej pisząc) zastanawiałam się, czy nie jest tak naprawdę niewolnikiem :D.

   A Nataniel, no cóż... nie miał wyjścia i podpisał w ciemno. Sho zresztą perfidnie to wykorzystał - nie bez powodu wpisał w umowę anglojęzyczne terminy :D. wiedział, że Nataniel na 100% nie przeczyta słownika :D.   Usuń
  2. Nat był zdesperowany, to podpisał, Tak myślę ;)
   Tak, widać, że włożyłaś w to sporo pracy. :)

   Usuń
 2. no no, ciekawa ta umowa xD

  ja się na umowach nie znam, ale wydaje mi się, że parę rzeczy jest tu trochę nie tak, jak być powinno, ale pewnie wiesz lepiej :D

  "Decydowania o sposobie ubierania się uległego" wyobraziłam sobie Nata w lateksie <3

  "Zawstydzających bądź ośmieszających uległego w oczach jego rodziny i znajomych" czy to oznacza, że Nat nie zrobi striptizu przed Akim? :(

  ale wymienianie tych wszystkich zabaw i przedmiotów to jednak ominęłam xD

  A TERAZ DAWAJ ROZDZIAŁ!!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Taka umowa generalnie to jest nieważna XD.

   Nati w lateksie XD. Ciekawy pomysł <3.

   Orgie generalnie stoją pod dużym znakiem zapytania. Przynajmniej na tę chwilę :-).

   Następny rozdział pewnie dopiero za tydzień. Na obecny tydzień zaplanowany jest tylko rozdział Sho.

   Usuń
  2. dlaczego stoją pod znakiem zapytania? i dlaczego dopiero za tydzień? :(
   DAVAJ!!!

   Usuń
  3. Bo Sho nie podzieli się Natim z nikim, a Nati by tego nie przeżył. Przynajmniej narazie.

   Rozdział się pisze ;-)

   Usuń
  4. zaborczy <3
   ale byłoby fajnie, jakby jednak do czegoś doszło :D chociaż żeby go trochę zawstydzić, chociaż troszeczkę <3

   czekam <3

   Usuń
 3. Wow, musiałaś poświęcić na to dużo czasu.
  Przy okazji widac, ze Nati zlamal juz kilka punktow i nie poniosl konsekwencji - teraz to juz nawet on powienien zaczać coś kminić :)
  Ale więcej napiszę pod właściwym rozdziałem ♡

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, trochę zeszło, żeby napisać treść umowy i załączniki :-)

   Sho ewidentnie ma słabość do młodego :-).

   Usuń